<Related Exhibition>Mitsugu Ohnishi solo exhibition, Kawa no Nagareru Machide

Mar 21 - Apr 8, 2017
Communication Gallery Fugensha
Related Exhibitions

<Related Exhibition>Mitsugu Ohnishi solo exhibition, Kawa no Nagareru Machide

Mar 21 - Apr 8, 2017
Communication Gallery Fugensha
Related Exhibitions

003_s-768x513

©Mitsugu Ohnishi

 

 

Mitsugu Ohnishi solo exhibition, Kawa no Nagareru Machide

 

 

March 21 - April 8, 2017

Communication Gallery Fugensha