<FAIR>VIRTUAL ART BOOK FAIR (VABF)

Nov 16 - Nov 23, 2020
Fairs

<FAIR>VIRTUAL ART BOOK FAIR (VABF)

Nov 16 - Nov 23, 2020
Fairs

VABF_1920 x 1080

 

 

 

Artists

Kikuji Kawada, Yasuhiro Ishimoto, Kozo Miyoshi, Michiko Kon, Osamu James Nakagawa, Kikuko Ushioda, SATO Shintaro, Takashi Arai, Yoshinori Marui, Kiyoshi Yagi, Yuji Hamada, Hiroyuki Takenouchi, Munemasa Takahashi, Ikko Narahara etc

 

[Summary]

Dates:November 16 〜 23

Venue:https://virtualartbookfair.com/