<Related Exhibition>constellation #02

Jun 20 - Aug 15, 2021
Participating Artist: Yuji Hamada
rin art association (Takasaki, Gunma)
Related Exhibitions

<Related Exhibition>constellation #02

Jun 20 - Aug 15, 2021
Participating Artist: Yuji Hamada
rin art association (Takasaki, Gunma)
Related Exhibitions

 

 

constellation #02

 

Participating Artist: Yuji Hamada

 

June 20 - August 15, 2021

11 AM – 7 PM

Closed on Mon & Tue

 

Artists:Kengo Kito, Kenryou Gu, Kenta Cobayashi + Daisuke Yokota, Hiraku Suzuki, Yuki Tawada, Shota Tsukiyama, Shigeyuki Cho, Motohiro Tomii, Sohei Nishino, Yuji Hamada, Yasuhiko Hayashi, Tsuyoshi Higashijima, Kenji Hirasawa, Rui Mizuki, Ibuki Minami, Mineki Murata, Yusuke Yamatani, Yang02 + NAZE

 

rin art association