<Related Exhibition>"The Crystallization of Photographic Expression and Technique", FUJIFILM Photo Collection Special Exhibition: Part 2

Mar 30 - Jun 28, 2023
Participating artists: Yoshihiko Ito, Michiko Kon, Issei Suda, Kozo Miyoshi
Photo History Museum, FUJIFILM SQUARE, Roppongi, Tokyo
Related Exhibitions

<Related Exhibition>"The Crystallization of Photographic Expression and Technique", FUJIFILM Photo Collection Special Exhibition: Part 2

Mar 30 - Jun 28, 2023
Participating artists: Yoshihiko Ito, Michiko Kon, Issei Suda, Kozo Miyoshi
Photo History Museum, FUJIFILM SQUARE, Roppongi, Tokyo
Related Exhibitions

©Michiko Kon

 

 

Participating artists: Yoshihiko Ito, Michiko Kon, Issei Suda, Kozo Miyoshi

 

FUJIFILM Photo Collection Special Exhibition: Part 2
The Crystallization of Photographic Expression and Technique

 

March 30 - June 28, 2023

 

10:00 – 19:00  (Closed at 4 pm on the last day)
Open every day

 

Venue: Photo History Museum, FUJIFILM SQUARE, Roppongi, Tokyo

 

[Featured photographers]

Felice Beato, Hirota Naotaka, Ito Yoshihiko, Kageyama Koyo, Kajima Seibei, Kimura Ihei, Kon Michiko, Maeda Shinzo, Midorikawa Yoichi, Miyoshi Kozo, Nakamura Ikuo, Ogawa Kazumasa, Okada Koyo, Sakata Eiichiro, Shiotani Teiko, Suda Issei, Tabuchi Yukio, Takeuchi Toshinobu, Tomiyama Haruo, Tsukiji Hitoshi, Ueno Hikoma