<Book Fair>TOKYO ART BOOK FAIR 2023 (TABF)

Nov 23 - Nov 26, 2023
Fairs

<Book Fair>TOKYO ART BOOK FAIR 2023 (TABF)

Nov 23 - Nov 26, 2023
Fairs

 

[Fair Information]

TOKYO ART BOOK FAIR 2023

Dates: November 23 12:00  to 8:00 pm
  November 24 — 26 11:00 am to 7:00 pm
Venue: Museum of Contemporary Art Tokyo
Ticket Sales:  https://artsticker.page.link/TABF2023

 

 

 

[Artists]

Takashi Arai, Kikuji Kawada, Michiko Kon, Hiroyuki Takenouchi, Kozo Miyoshi, Shinzo Shimao, Tokuko Ushioda, Daisuke Morishita, Yuki Shimizu etc

 

[BOOK SIGNING](at PGI booth)

Nov 23 14:00–15:00 Hiroyuki Takenouchi  
  15:00–16:00 Yuki Shimizu  
     
Nov 25 12:00–13:00 Tokuko Ushioda  
  13:00–14:00 Daisuke Morishita  
 

14:00–15:00 Hiroyuki Takenouchi

 
  15:00–16:00 Michiko Kon  
     
Nov 26 13:00–14:00 Yuki Shimizu  
  14:00–15:00 Hiroyuki Takenouchi