Yoshinori Marui

Along the Coastline – from Cape Kyan to Mabuni, Okinawa