23 Japanese Photographers

P.G.I. Gallery Artist

Sep 25 - Oct 31, 2000
P.G.I. Toranomon

23 Japanese Photographers

P.G.I. Gallery Artist

Sep 25 - Oct 31, 2000
P.G.I. Toranomon

  • ©Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center

Yasuhiro Ishimoto
Yoshihiko Ito
Takayuki Ogawa
Mitsuya Okumura
Kikuji Kawada
Michiko Kon
Hajime Sawatari
Mamoru Sugiyama
Yasu Suzuka
Risaku Suzuki
Issei Suda
Tomio Seike
Kunihiko Takada
Ikko Narahara
Naohisa Hara
Hitoshi Fugo
Eikoh Hosoe
Kenji Hosoe
Hiromi Horikoshi
Kozo Miyoshi
Masao Mochizuki
Jun Morinaga
Tomohiko Yoshida